NLP-koulutuksista

NLP-taitoja oppii parhaiten koulutuksissa, joita Suomessakin järjestetään jatkuvasti. Lisätietoja yhdistyksen kriteerit täyttävistä koulutuksista löydät koulutuskalenterista.

Jos olet aloittamassa tutustumisen NLP:hen voit osallistua yhdistyksen järjestämiin tutustumisiltoihin, jotka löytyvät NLP-yhdistyksen maksuttomien tapahtumien kalenterista. Löydät tapahtumat kalenterista myös paikkakuntakohtaisella haulla.

Kansainvälisestikin vakiintuneita NLP-koulutustasoja on Suomessa kolme.

  1. NLP Practitioner
  2. NLP Master Practitioner
  3. NLP Trainer -koulutuksen käytyään on valmistunut NLP Associate Trainer
    NLP Trainer nimikkeen saa kun on käynyt NLP Trainer -koulutuksen jälkeen apuopettajana Practitioner- ja Master -koulutukset

nlp koulutus vuokaavio1

NLP Practitioner -koulutus sisältää kaikki NLP:n perusmallit, -menetelmät, -taidot ja tekniikat. Yhdistyksen kriteerien mukaisten NLP Practitionerin sisällöistä voit lukea täältä.

NLP Master Practitioner on enemmänkin täydentävä, syventävä ja laventava koulutus.

NLP Trainer syventää entisestään jo opittua ja on samalla NLP -kouluttajakoulutus sekä vuorovaikutus- ja esittämistaitojen koulutus.

NLP -koulutukset ovat käytännöllisiä ja sisältävät teoriaa sekä lukuisia harjoituksia. Harjoituksissa osallistuja voi käsitellä ja tutkia eri elämän osa-alueita: ihmissuhteet, oma elämä, työ, johtaminen, opettaminen, valmennus, myynti, terveys, lapset, jne.

NLP-yhdistyksen kriteerit koulutuksille

Suomen NLP-yhdistys on luonut kriteerit koulutuksen keston, kouluttajan, sisällön ja poissaolojen osalta. Kriteerit ovat muodostuneet yhdistyksen 20 vuoden koulutushistorian aikana ja ne pohjautuvat kansainvälisiin pitkiin NLP-koulutuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutukset sisältävät tunnetuimmat ja käyttökelpoisimmat NLP-mallit, joilla saadaan haluttuja muutoksia aikaan. Koulutusten pituus ja jaksotus pohjautuu prosessiajatteluun. Prosessi etenee ja syvenee myös koulutuspäivien välillä ja osallistujat voivat heti vapaasti hyödyntää NLP:tä arjessaan.

Yhdistyksen kriteerien mukaisista NLP-koulutuksista saa sertifikaatin, jota ei tarvitse uusia.

Yhdistyksen kriteerin täyttävän koulutuksen keston tulee olla vähintään 132 h ja kouluttajalla tulee olla käytynä NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, NLP Trainer koulutukset ja vähintään apuopettajuudet käytynä NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner koulutuksista. Suositeltavaa on käydä myös NLP Trainerin apuopettajuus. NLP Trainer -koulutuksen kouluttajalle on omat kriteerit. Mm. kouluttajalla tulee olla sertifikaatti kahdelta eri NLP koulutusta antavalta taholta tai NLP Master Trainer tai NLP Trainers Trainer -koulutus käytynä. 

Suomen NLP-yhdistyksen sivustolla julkaistut koulutukset täyttävät yllä olevat kriteerit. Tunnistat ko. koulutukset maininnasta ”Koulutus täyttää Suomen NLP-yhdistyksen kriteerit”.

Yhdistys on yli 20-vuoden kokemuksella kehittänyt ja kouluttanut NLP:tä ja on aktiivisesti yhteydessä muihin kansainvälisiin NLP vaikuttajiin ja kehittäjiin. Mainittakoon mm. Richard Bolstadt ja Lucas Derks, Robert Dilts, Deborah Bacon Dilts, Judith DeLozier ja Suzie Smith (NLPU).

Lisätietoja NLP-yhdistyksen puheenjohtajalta: Tarja Törmänen p. 040 544 5550 tai pj@nlpyhdistys.fi.

NLP-koulutukset ja valmennukset Suomessa

NLP:tä kouluttaa ja sitä koulutuksessa ja valmennuksessa hyödyntää Suomessa usea eri taho, myös kouluttajat ja valmentajat, jotka eivät ole Suomen NLP-yhdistyksen jäseniä. Suomen NLP-yhdistyksen kriteerit täyttävät NLP Practitioner-, NLP Master Practitioner ja NLP Trainer -koulutukset ovat pitkäkestoisia NLP-koulutuksia, joissa opiskelu tapahtuu useimmiten 2-3 päivän moduuleissa jaksottuen noin puolen vuoden ajalle ja joissa kouluttajina toimii yhdistyksen määrittelemän koulutuspolun käynyt henkilö. Yhdistys suosittelee moduulimallista kouluttautumista, koska koulutuksissa opiskellut asiat muuttuvat paremmin todeksi ja osaksi arkea, kun opittua on mahdollista harjoitella käytännössä.

Esimerkiksi NLP:n perusteita koulutetaan mm. seitsemän päivän intensiivijaksoissa ja nykyään suosittuja ovat myös verkkokoulutukset. Huomioithan, että esimerkiksi yhdistyksen kriteerit täyttävään NLP Master Practitioner -koulutukseen osallistuminen edellyttää yhdistyksen kriteerit täyttävän NPL Practitioner -koulutuksen käymistä. Esimerkiksi Lyhyemmät intensiivi- ja verkkokoulutukset (esim. 7 päivän Licensed Practitioner -koulutus) eivät toimi pohjana yhdistyksen suosittelemalle NLP Master Practitioner -koulutukselle.

Alta löydät Suomen NLP-yhdistyksen kriteerit  NLP Practitioner -koulutuksen kestolle ja sisällölle.

NLP Practitioner -koulutuksen kesto

Suomen NLP-yhdistyksen kriteerit täyttävät NLP-koulutukset täyttävät seuraavat edellytykset:

PITUUS: Practitioner ja NLP Master Practitioner -koulutuksen pituus on vähintään 132 tuntia (1 tunti = 45 min.) eli yhteensä 16 koulutuspäivää.

Jos koulutukseen sisällytetään NLP:n lisäksi muuta sisältö- tai asiantuntijaosaamista, kasvaa koulutuspäivien määrä.

NLP Pracitioner -koulutuksen sisältö

NLP:n perusoletukset – Mitä on NLP-ajattelu ja perusoletukset (linkki), millaista ajattelua on NLP-menetelmien taustalla, maailma ja maailmankuva -ajattelu, systeeminen ajattelu, mielen ekologia.

Kontaktin luominen, samauttaminen ja tunneyhteys – Kontakti syntyy kehonkielen ja muun sanattoman käyttäytymisen tasolla. Miten oppia tunnistamaan toisen sanatonta käyttäytymistä ja ohjaamaan omaa niin, että kyky luoda kontakteja erilaisten ihmisten kanssa paranee entisestään.

Kalibrointi – Miten oppia tunnistamaan ja lukemaan oikein toisen ihmisen sisäisen tilan muutoksia pienen pienistä ulkoisista vihjeistä.

Miellejärjestelmät – Miten ihmiset rakentavat kokemuksensa. Miten ihmiset eroavat tavassaan käyttää miellejärjestelmiä. Miten hyödyntää miellejärjestelmiä itsensä kehittämisessä, omien kokemusten muuttamisessa ja vuorovaikutuksessa, esim. kun esität asioita toisille ihmisille.

Mielle-editoinnit – Mitä miellepiirteet ovat ja miten ne vaikuttavat kokemuksiin esim. jostakin asiasta tai ihmisestä. Miten kokemus muuttuu – usein välittömästi – miellepiirteitä muuttamalla. Miellepiirteet ovat kuin aivojen viivakoodeja, joita mielemme ”lukee” ja rakentaa kunkin koodin mukaisen kokemuksen. Kun ”koodi” muuttuu, muuttuu kokemuskin.

Tavoitteet – Miten ajatella sitä, mitä todella haluaa niin, että sen saavuttaminen tulee helpommaksi.

Metamalli – Kuinka oppia käyttämään kieltä niin, että ymmärtää nopeasti toisen ihmisen ajatusmaailman rakenteen ja sisällön ja voi tarvittaessa laventaa sitä.

Uskomukset ja uskomusten muuttaminen – Se millaisia uskomuksia ja käsityksiä meillä on itsestämme, toisista ja elämästä ohjaavat syvällä tasolla tekojamme ja valintojamme. Miten voi löytää ja muuttaa elämän aikana muodostuneita rajoittavia käsityksiä/uskomuksia ja lisätä hyviä, mahdollisuuksia luovia uskomuksia?

Loogiset tasot: Kun tutkitaan toimintaa monella eri tasolla, voidaan oivaltaa ongelma- tai kehittämiskohteita ja saavuttaa tasapaino eri tasojen välillä. NLP:n loogisiin tasoihin kuuluvat toimintaympäristö, käyttäytyminen, taidot ja osaaminen, arvot ja uskomukset, identiteetti ja henkinen taso.

Erottelutyylit – Miten ihmiset eroavat tavassaan vastaanottaa puhuttua tai kirjallista tietoa. Miten ihmiset motivoituvat erilailla. Miten erottelutyylejä voi hyödyntää esim. vuorovaikutuksessa.

Ankkurointi, ankkurien ketjutus – Miten kutsua tahdonalaisesti mikä tahansa tarvittava voimavara- tai resurssitila (myönteinen tila, jokin tietty erityistila johonkin tiettyyn tehtävään) itselle tai toiselle silloin, kun sitä tarvitaan. Miten ”ohjelmoida” aivonsa ja mielensä niin, että saa tarvittaessa käyttöönsä erilaisia resurssitiloja.

Swish – Miten saada hankalassakin tilanteessa käyttöönsä voimavaroja avaava mielikuva. Miten pitää yllä hyvää itsetuntoa.

Nopea fobianhoito – Miten vapautua traumoista, fobioista ja pitkään jatkuneiden traumaattisten kokemusten vaikutuksesta.

Lisäksi Practitioneriin kuuluu paljon muita ideoita ja menetelmiä, kuten uudelleenmäärittelyt, alitajunnan kanssa keskusteleminen, erilaiset näkökulma-interventiot (iso osa pulmakokemuksista ja vuorovaikutusongelmista syntyy siitä, että pitäytyy yhdessä ainoassa näkökulmassa), erilaisia kielimalleja vuorovaikutukseen, menneisyyden muuttaminen, metaforat, persoonallisuuden osien kanssa työskentely ja osien integroiminen eheyden saavuttamiseksi, aikakokemukset jne.