NLP-koulutuksista

Jos olet aloittamassa tutustumisen NLP:hen voit osallistua yhdistyksen järjestämiin tutustumisiltoihin, jotka löytyvät NLP-yhdistyksen maksuttomien tapahtumien kalenterista. Löydät tapahtumat kalenterista myös paikkakuntakohtaisella haulla.

NLP-taitoja oppii pitkäkestoisissa koulutuksissa, joita Suomessakin järjestetään jatkuvasti. Lisätietoja yhdistyksen suositusten mukaisista koulutuksista löydät koulutuskalenterista.

Suomen NLP-yhdistyksensuositusten mukaiset NLP Practitioner-, NLP Master Practitioner ja NLP Trainer -koulutukset ovat pitkäkestoisia NLP-koulutuksia, joissa opiskelu tapahtuu useimmiten 2-3 päivän moduuleissa jaksottuen noin puolen vuoden ajalle ja joissa kouluttajina toimii yhdistyksen määrittelemän koulutuspolun käynyt henkilö. Yhdistys suosittelee moduulimallista kouluttautumista, koska koulutuksissa opiskellut asiat muuttuvat paremmin todeksi ja osaksi arkea, kun opittua on mahdollista harjoitella käytännössä.

Kansainvälisestikin vakiintuneita NLP-koulutustasoja on Suomessa kolme.

 1. NLP Practitioner
 2. NLP Master Practitioner
 3. NLP Trainer -koulutuksen käytyään on valmistunut NLP Associate Trainer. NLP Trainer-nimikkeen saa kun on käynyt NLP Trainer -koulutuksen jälkeen avustavana kouluttajana Practitioner- ja Master -koulutukset

nlp koulutus vuokaavio1
NLP Practitioner -koulutus sisältää kaikki NLP:n perusmallit, -menetelmät, -taidot ja tekniikat. NLP Master Practitioner on enemmänkin täydentävä, syventävä ja laventava koulutus. NLP Trainer syventää entisestään jo opittua ja on samalla NLP -kouluttajakoulutus sekä vuorovaikutus- ja esittämistaitojen koulutus. Koulutusten sisällöistä voit lukea lisää alta.

NLP -koulutukset ovat käytännöllisiä ja sisältävät teoriaa sekä lukuisia harjoituksia. Harjoituksissa osallistuja voi käsitellä ja tutkia eri elämän osa-alueita: ihmissuhteet, oma elämä, työ, johtaminen, opettaminen, valmennus, myynti, terveys, lapset, jne.

NLP-yhdistyksen suositukset koulutuksille

Suomen NLP-yhdistys on luonut suositukset koulutuksen keston, kouluttajan, sisällön ja poissaolojen osalta. Suositukset ovat muodostuneet yhdistyksen 30 vuoden koulutushistorian aikana ja ne pohjautuvat kansainvälisiin pitkiin NLP-koulutuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutukset sisältävät tunnetuimmat ja käyttökelpoisimmat NLP-mallit, joilla saadaan haluttuja muutoksia aikaan. Koulutusten pituus ja jaksotus pohjautuu prosessiajatteluun. Prosessi etenee ja syvenee myös koulutuspäivien välillä ja osallistujat voivat heti vapaasti hyödyntää NLP:tä arjessaan. Suomen NLP-yhdistys ei auditoi tai sertifioi koulutuksia. Yhdistyksen suositusten mukaisista NLP-koulutuksista saa todistuksen, jota ei tarvitse uusia.

 • Yhdistyksen suositusten täyttävän koulutuksen keston tulee olla vähintään 132 h (oppitunti 45 min) eli 16 koulutuspäivää. Jos koulutukseen sisällytetään NLP:n lisäksi muuta sisältöä, kasvaa koulutuspäivien määrä.
 • Kouluttajalla tulee olla käytynä NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, NLP Trainer koulutukset ja vähintään apuopettajuudet käytynä NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner koulutuksista. Suositeltavaa on käydä myös NLP Trainerin apuopettajuus.
 • NLP Trainer -koulutuksen kouluttajalle on omat kriteerit. Mm. kouluttajalla tulee olla todistus kahdelta eri NLP koulutusta antavalta taholta tai NLP Master Trainer tai NLP Trainers Trainer -koulutus käytynä. 

Suomen NLP-yhdistyksen sivustolla julkaistut koulutukset täyttävät yllä olevat suositukset.
 • Saadaksen todistuksen opiskelijalla voi olla poissaoloja enimmillään 10% koulutuksen kestosta. Sen ylimenevät poissaolot tulee korvata kouluttajan kanssa sovitulla tavalla.
 • Tunnistat ko. koulutukset maininnasta ”Koulutus on Suomen NLP-yhdistyksen suositusten mukainen”.

NLP Pracititioner -koulutuksen sisältö

 • NLP:n perusoletukset – NLP-ajattelu ja perusoletukset, ajattelu NLP-menetelmien taustalla, maailma ja maailmankuva -ajattelu, systeeminen ajattelu, mielen ekologia.
 • Kontaktin luominen, samauttaminen ja tunneyhteys – Kontakti syntyy kehonkielen ja muun sanattoman viestinnän tasolla. Toisen sanattoman viestinnän tunnistaminen ja oman käyttäytymisen ohjaaminen niin, että kyky luoda kontakteja erilaisten ihmisten kanssa paranee entisestään.
 • Kalibrointi – Toisen ihmisen sisäisen tilan muutosten tunnistaminen ja lukeminen pienen pienistä ulkoisista vihjeistä.
 • Miellejärjestelmät – Ihmisten kokemusten rakentuminen ja toimintatapojen erot miellejärjestelmiä käytettäessä. Miellejärjestelmien huomioiminen itsensä kehittämisessä, omien kokemusten muuttamisessa ja vuorovaikutuksessa, esim. kun esittää asioita toisille ihmisille.
 • Mielle-editoinnit – Miellepiirteet ja niiden vaikutus kokemukseen. Kokemuksen muuttuminen – usein välittömästi – miellepiirteitä muuttamalla.
 • Tavoitteet – Tavoitteen asettaminen siten, että sen saavuttaminen tulee helpommaksi.
 • Metamalli – Kielen käyttäminen niin, että ymmärtää  toisen ihmisen ajatusmaailman rakennetta ja sisältöä ja voi tarvittaessa laventaa tai tiivistää sitä.
 • Uskomukset ja niiden muuttaminen – Uskomukset itsestämme, toisista ja elämästä ohjaavat syvällä tasolla tekojamme ja valintojamme. Miten voi löytää ja muuttaa elämän aikana muodostuneita rajoittavia uskomuksia ja lisätä hyviä, mahdollisuuksia luovia uskomuksia?
 • Loogiset tasot – Kun tutkitaan toimintaa monella eri tasolla, voidaan tunnistaa ja oivaltaa ongelma- ja kehittämiskohteita ja saavuttaa tasapaino eri tasojen välillä. NLP:n loogisiin tasoihin kuuluvat toimintaympäristö, käyttäytyminen, taidot ja osaaminen, arvot ja uskomukset, identiteetti ja henkinen taso.
 • Erottelutyylit – Ihmisten erilaiset tavat motivoitua ja vastaanottaa eri muodoissa olevaa informatiota.
 • Ankkurointi, ankkurien ketjutus – Aivojen ”ohjelmointi niin, että saa tarvittaessa käyttöönsä erilaisia voimavara- ja resurssitiloja.
 • Swish – Voimavaroja avaava mielikuva.
 • Lisäksi Practitioneriin kuuluu paljon muita ideoita ja menetelmiä, kuten uudelleenmäärittelyt, alitajunnan kanssa keskusteleminen, erilaiset näkökulma-interventiot, erilaisia kielimalleja vuorovaikutukseen, menneisyyden muuttaminen, metaforat, persoonallisuuden osien kanssa työskentely ja osien integroiminen eheyden saavuttamiseksi, aikakokemukset, nopea fobian hoito jne.

NLP-Master Practitioner-koulutuksen sisältö

 • Masterin sisällön tärkein osa-alue on Mallitus. Mallitus vastaa kysymykseen: Kuinka sen teet?
 • Mallitettaessa puretaan auki mm. mallitettavan ajattelutavat ja uskomukset, selvitetään hänen tapansa toimia ja käyttäytyä sekä käyttää mielikuvia, sisäistä puhetta, kehonkieltä ja kehoa, joilla hän saa aikaan taitavuutensa ja hyvät tuloksensa
 • Koulutuksen aikana osallistujat tekevät oman mallitusprojektin
 • Suuri osa Masterin sisältöä on aiemmin opitun syventämistä ja eri elementtien integrointia isoimmiksi kokonaisuuksiksi
 • Jokainen kouluttaja tuo Masterille lisäksi sisältöä, joka riippuu kouluttajan omasta erityisosaamisesta. Tästä sisällöstä kouluttaja informoi osallistujia itse. Kannattaa kysellä ja tutustua koulutussisältöihin sekä yhdistyksen sivuilla koulutusilmoituksissa että kouluttajien omilla tiedotuskanavilla.

NLP-Trainer koulutuksen sisältö

 • NLP-Trainer kouluksessa syvennetään edelleen NLP taitoja ja filosofiaa.
 • Esittämis- ja kouluttamistaitojen harjoittelu on osa Traineria, kuten myös oman kouluttajaidentiteetin tarkastelu

NLP-koulutukset ja valmennukset Suomessa

NLP:tä kouluttaa ja sitä koulutuksessa ja valmennuksessa hyödyntää Suomessa usea eri taho, myös kouluttajat ja valmentajat, jotka eivät ole Suomen NLP-yhdistyksen jäseniä.

NLP:n perusteita koulutetaan mm. seitsemän päivän intensiivijaksoissa ja nykyään suosittuja ovat myös verkkokoulutukset. Huomioithan, että esimerkiksi yhdistyksen suositusten mukaiseen NLP Master Practitioner -koulutukseen osallistuminen edellyttää yhdistyksen suosituksen mukaisen NLP Practitioner -koulutuksen käymistä. Lyhyemmät intensiivi- ja verkkokoulutukset (esim. 7 päivän Licensed Practitioner -koulutus) eivät toimi pohjana yhdistyksen suosittelemille koulutukselle.

Yhdistyksessä olemme jo 30-vuoden kokemuksella kehittäneet ja kouluttaneet NLP:tä ja olemme aktiivisesti yhteydessä muihin kansainvälisiin NLP vaikuttajiin ja kehittäjiin. Mainittakoon mm. Richard Bolstadt ja Lucas Derks, Robert Dilts, Deborah Bacon Dilts, Judith DeLozier ja Suzie Smith (NLPU).

Lisätietoja saat :

Puheenjohtajalta:  Tuuli Paltemaa p. 050 414 5179, pj@nlpyhdistys.fi
info@nlpyhdistys.fi